Menu Close

Regulamin sekcji

Regulamin Sekcji „Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy” PTP

 

Art. 1
Działając na podstawie art. 33 pkt 8 w związku z art. 56 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołuje się Ogólnopolską Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod nazwą Sekcja Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy zwaną dalej "Sekcją".

Art. 2
Sekcja działa na podstawie:
1. Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
2. Niniejszego regulaminu.

Art. 3
Cele działalności Sekcji:
1. Wypracowanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie orzekania i opiniowania przez psychologów pracujących w obszarze transportu i w zadaniach służby medycyny pracy.
2. Zapewnianie jakości szkoleń w zakresie problematyki psychologicznej w obszarze psychologii w transporcie i w służbie medycyny pracy.
3. Wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego psychologów pracujących w obszarze transportu i w służbie medycyny pracy.
4. Zapewnienie wsparcia dla psychologów poprzez kontakty z Ministerstwem Zdrowia i współpracę z instytucjami takimi jak: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Transportu Samochodowego czy Wojewódzkie Ośrodki
Medycyny Pracy.
5. Wspierania badań naukowych i podtrzymywanie kontaktów naukowych w obszarze psychologii transportu i służby medycyny pracy.

Art. 4
1. Członkiem Sekcji może zostać wyłącznie osoba, która jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zainteresowana problematyką działalności Sekcji.
2. Członków Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji na podstawie deklaracji. Wzór deklaracji ustala Zarząd Sekcji.

Art. 5
Członkowie mają prawo udziału we wszystkich formach działalności Sekcji, a szczególnie do udziału w zebraniach i konferencjach naukowych, organizowanych przez Sekcję oraz do korzystania z konsultacji naukowych i merytorycznych pozostałych członków Sekcji.

Art. 6
Członkostwo w Sekcji ustaje w wyniku :
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Sekcji,
2) skreślenia przez Zarząd Sekcji z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich,
3) śmierci członka Sekcji,
4) skreślenia z listy członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Art. 7
1. Władzami Sekcji są:

1/ Walne Zebranie Członków Sekcji;
2/ Zarząd Sekcji;
3/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Art. 8
1. W Walnym Zebraniu Członków Sekcji mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Sekcji.
2. W Walnym Zebraniu Członków Sekcji głos stanowiący przysługuje członkom zwyczajnym PTP.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy:

(a) uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji,
(b) wybór, powołanie i odwołanie członków Zarządu Sekcji w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczacego, sekretarza i skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej,
(c) uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu,
(d) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji; uchwała musi być przyjęta większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków Sekcji przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji,
(e) w uzasadnionych przypadkach przez obecność na Walnym Zebraniu rozumiany jest kontakt zdalny poprzez wideokonferencję, z wyłączeniem podejmowania uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Sekcji.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji jest zwoływane przez Zarząd Sekcji z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo przynajmniej jednej piątej liczby członków Sekcji – nie mniej jednak niż dziesięciu osób.
6. Walne Zebranie Członków Sekcji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Sekcji w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, z wyłączeniem podejmowania uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji.

Art. 9
1. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego oraz trzech do czterech członków Zarządu, którzy wybierają spośród siebie: wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza Sekcji.

Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
(a) kierowanie bieżącą działalnością Sekcji,
(b) reprezentowanie Sekcji i działanie w jej imieniu,
(c) przyjmowanie i skreślania członków,
(d) składanie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Sekcji Zarządowi Głównemu PTP i Walnemu Zebraniu Członków Sekcji,
(e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Sekcji.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
3. Zarząd Sekcji można w ważnych sprawach przeprowadzać głosowanie elektroniczne. Jest ono ogłaszane przez Zarząd Sekcji i polega na oddaniu głosów przez wysłanie wiadomości email z adresu podanego w deklaracji. Głosowanie nie może dotyczyć kwestii opisanych w art. 8 ust. 3 pukty b. i d., oraz kwestii wymagających głosowania tajnego. Głosowanie jest ważne, jeśli głos w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 3 doby) odda połowa uprawnionych członków Sekcji.

Art. 10
1. Przewodniczący Sekcji :
a) kieruje pracami Zarządu, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu,
b) prowadzi zebrania i konferencje naukowe,
c) reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami PTP oraz władzami innych towarzystw krajowych i zagranicznych.
2. Wiceprzewodniczący Sekcji zastępuje przewodniczącego.
3. Sekretarz Sekcji:
1) protokółuje przebieg Walnych Zebrań Członków oraz zebrań Zarządu,
2) prowadzi rejestr członków Sekcji,
3) prowadzi bieżącą korespondencję i archiwum Sekcji.

4. Skarbnik odpowiada za działalność finansową Sekcji, w tym zwłaszcza:
1) przyjmuje składki, i odpowiada za prawidłowe udokumentowanie przychodów i wydatków Sekcji,
2) sporządza okresowe raporty finansowe i przedkłada księgowości Zarządu Głównego. Terminarz sprawozdawczości określa odrębny regulamin.

Art. 11
1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Komisja Rewizyjna:
1) jest powołana do kontroli działalności Sekcji,
2) przeprowadza kontrole zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz w roku,
3) ma prawo występowania do Zarządu Sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych,
4) składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium,
5) przedstawiciel Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Sekcji z głosem doradczym,
6) zatwierdza roczne sprawozdania z działalności merytorycznej Sekcji,
7) zatwierdza okresowe raporty finansowe Sekcji.

Art. 12
Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTP na wniosek:
1) Walnego Zebrania Członków Sekcji zgodnie z art. 8, ust. 3, pkt d,
2) Komisji Rewizyjnej Sekcji zaopiniowany przez Główną Komisję Rewizyjną,
3) Zarządu Głównego zaakceptowany przez Główną Komisję Rewizyjną.